BSNL Officers Directory - Hamirpur SSA

Sl.No.
Name
Designation
Office
FAX
Mobile No
1
Sh. Ajeet Kumar GM
221800
224650
9418000780
2
Sh. Ravinder Singh Jamwal PS TO GMTD
221800
225400
9418419555
3
Sh. N.D. Sharma CAO/IFA
221100
221033
9418015055
4
Sh. M.S Patyal PA to DGM
224900
221400
9418057800
5
Sh. Rajender Kumar Dhiman AGM(NWO-CFA)
223200
222141
9418105500
6
Sh.H.R. Thakur AGM(NWP-CFA)
224422
222100
9418000691
7
Sh. Bachan Singh Chauhan AGM(CM-Sales)
221733
224121
9418000149
8
Sh. Sushil Sharma SDE(Opn)
221288
222141
9459491007
9
Sh.Ramesh Kumar SDE(NWP) 
221000
222100
9418015600
10
Sh.Jugal Kishore SDE(MM)UNA
226500
227300
9418058800
11
Sh. Vijay Dhiman SDE(EB&IT)
224544
222141
9418670800
12
Sh. Rajender Kumar Dhiman AGM(HR/Admin)
224100
223300
9418105500
13
Sh. Raj Kumar SDE(HRD)
223333
9418234500
14
Sh. Yash Paul SDE(Leg&Vig)
225666
9418009969
15
Sh. Sameer Kalra SDE(NWO-CM)
225600
9418023088
16
Sh. Nitesh Kumar JTO(NWO-CM)
221662
9418073839
17
Sh. Madan Bhardwaj SDE(CM-Plg)
222598
9418000754
18
Sh. Ravinder Paul SDE(Land/Bldg)
225577
9418122300
19
Smt Manorama  JTO(Mktg)
222188
9418213200
20
Sh. Amrik Singh Chandel SDE(Sales-CM)
224828
9418021258
21
Sh. Vinod Kumar JTO (CM-Sale)
224857
9418092200
22
Smt Karuna Sharma SDE(CS-PG)
221856
9418015800
23
Sh. Kamaljeet Singh  JAO(EF)
223265
9888157058
24
Sh. Pawan Kumar AO(EF)
221788
225988
9418027800
25
Sh. Rajesh Kumar AO(FA&Banking)
222795
9418067500
26
Sh. Krishan Pal   AO(TR-I)
222899
9412210490
27
Smt Sudesh Kumari AO(RM)
222899
223899
9418024288
28
Sh. Vijay Kanwar AO(Pursuit)
223731
9530802700
29
Sh. Kashmir Singh AO(Mobile)
221982
223899
9418417950
30
Sh. Kartar Chand AO(TR-II)
224588
9418027900
31
Sh. Ramel Singh JAO(TR)
222374
223899
9418894716
32
Sh. Ved Bhushan JAO(Persuit)
223731
9418369369
33
Sh. Rakesh Dhiman DE(O/D)/I/D HMR
224522
222580
9418052733
34
Sh. Virender Singh Kanwar SDOP HMR
222300
222580
9418001800
35
Sh. Rajender Sharma SDOT HMR
224500
222580
9418273500
36
Sh. Rajender Kumar SDE(Trans) HMR
222200
221700
9418050707
37
Sh. Rajeev Kumar SDE(Indoor) HMR
223600
221700
9418078704
38
Sh. Rajender Thakur SDE(NIB) HMR
222500
221700
9418125025
39
Sh. Vishal Sangal JTO Broadband
225501
221700
9418060800
40
Smt. Urmila Devi JTO NIB
223800
221700
9418802157
41
Sh. Dilay Ram Chaudhary JTO Tonidevi
278200
9418365700
42
Sh. Sanjeev Kumar JTO Sujanpur
272400
9418236300
43
Sh.Rakesh Kumar JTO GALORE
242100
9418242000
44
Sh. Jagdish  Kumar JTO O/D-I HMR
224700
9418487157
45
Sh. Kapil Dev JTO O/D-II HMR
224700
9418006400
46
Sh. P.C Thakur SDOT BSR
288700
288300
9418000455
47
Sh. Raj Kumar Thakur SDOT Bhoranj
266400
265000
9418182300
48
Sh. Dev Raj Sandhu JTO Bhoranj
266200
9418165600
49
Sh. Mukesh Sood SDOT  NDN
232500
233333
9418010300
50
Sh. Ashutosh Sharma JTO O/D Nadaun
232400
233333
9418932500
51
Sh. Pardeep Kumar JTO Indoor Nadaun
233900
233333
9418907500
52
Sh. Subhash Sahota DEO/D) AMB
261101
260399
9418057688
53
Sh. Balbir Singh SDOT Gagret
242401
242405
9418067148
54
Sh. Neeraj Kamal Sharma JTO GGT
241361
9418017800
55
Sh. Dhian Singh SDE(Sales AMB)
261600
260399
9418060311
56
Sh. Ashok Jaswal SDOTAmb/Trans
260303
260399
9418094999
57
Sh. Parveen Kumar SDE I/D Amb
261300
260399
9418169900
58
Sh. Neelesh Kumar JTO Amb
260200
260399
9418030800
59
Smt Charu Mitra JTO Indoor Amb
260000
260399
9418468236
60
Sh. P.C Dhiman DEO/D BLP
223644
224110
9418058600
61
Sh. Avinash Garg SDO(P) BLP
222500
224110
9418002068
62
Sh. S.K. Dharmani JTO O/D BLP
224800
9418017500
63
Sh. Surender Pal Nadda SDOT BLP
224000
224110
9418223133
64
Sh. Amarjeet Sharma SDOT Ghumarwin
254400
254580
9418032700
65
Sh. Jai Gopal Rajan SDE(SALES&Mktg)
256900
9418038400
66
Sh. Gian Chand Thakur JTO Kuthera BLP
275100
9418167200
67
Sh. J.S. Kaundal SDOP GMW
254800
254580
9418046100
68
Sh. Satish Kumar JTO GMW
255900
254580
9418100420
69
Sh. Tarsem Chand SDE(Trans BLP)
222899
224110
9418038900
70
Sh. D.R Bhardwaj SDE(NWO-CM) GMW
254330
254580
9418053700
71
Sh. Vijay  Sankhyan SDE(Indoor) BLP
221000
9418021700
72
Sh. R.K. jaswal DE(O/D) UNA
224000
223011
9418009914
73
Sh. Aneet Kumar SDOT/P UNA
225600
223200
9418043666
74
Sh. Y.L. Sharma SDE(Indoor) UNA
225000
223399
9418000436
75
Sh. Rajesh Kumar Hira SDE(Trans) UNA
223434
9418050800
76
Sh. Anuj Chakarwarty SDOT Bangana
262600
262700
9418038994